Login

LOGiN werd eind 2008 opgericht naar aanleiding van een aantal knelpunten in de hulp die jongeren krijgen in de Brugse regio. Het project LOGiN wil regionaal inspelen op de gevolgen van de manier waarop hulp- en dienstverlening georganiseerd is, en dit door de methodiek casemanagement. lees meer

De werking kan illustratief als volgt weergegeven worden:

De kern van onze werking bestaat uit vier doelen. Dit vormt de MISSIE van LOGiN.

LOGiN wenst een aanbod op maat te vinden samen met de jongere en/of intermediair. lees meer

LOGiN wil jongeren terug vertrouwen doen krijgen in hulpverlening zodat zij hier aansluiting bij vinden wanneer zij hier nood aan hebben. lees meer

LOGiN streeft continuïteit na van de hulp- en dienstverlening aan de jongere. We willen voorkomen dat jongeren alleen komen te staan tijdens de overgang tussen hulpverleningsdiensten door. lees meer

LOGiN wil een houding van gedeelde verantwoordelijkheid installeren tussen diensten ten aanzien van elkaar en de jongere.

LOGiN bereikt deze doelstellingen op verschillende manieren. Dit vormt de VISIE van de werking.

Continuïteit wordt nagestreefd door breuken te voorkomen in trajecten van jongeren. LOGiN streeft daartoe een gedeelde verantwoordelijkheid na onder de betrokkenen bij een jongere. lees meer

De vertrouwensband wordt aangegrepen als een instrument om de hulpverlening(verder) mogelijk te maken. Dit zowel binnen LOGiN als bij de aanmelders. lees meer

LOGiN gaat uit van het principe van de jongere als autonome hulpvrager. lees meer

De casemanager maakt de jongere/intermediair wegwijs in het hulpverleningslandschap en de maatschappij en neemt een actieve rol op in de toeleiding tot de aangewezen hulp.
Jongeren worden sterker gemaakt in het vragen of zoeken van hulp bij hun vraag of probleem.

LOGiN komt op voor de belangen van de jongere door op verschillende niveaus acties te ondernemen. lees meer